Konsultuppdrag i urvalmånga olika branscher

Moderamen har sedan starten 2011 jobbat med olika uppdrag i olika branscher. Gemensam nämnare är dock att våra kundföretag oftast har relativt stora kundbaser och behöver hjälp med att få ut ett större värde av sitt kunddata.

Finansgrupp –

Gruppgemensamma modeller för marknadssegmentering och kundlönsamhetsberäkning


Problemet

En stor svensk företagsgrupp inom finansbranschen ville etablera en gemensam bild av hur man såg på olika strategiska kundgrupper inom privatmarknaden respektive företagsmarknaden. Dels utifrån behov och preferenser, men även utifrån ett kundlönsamhetsperspektiv.

Kravet var även att kunderna löpande skulle kunna märkas upp i kundbasen med dessa parametrar.

Metoden

Moderamen gick in som Senior advisor i arbetsgruppen i förstudiefasen och bidrog med erfarenhet och råd för inriktning och metodval.

I genomförandefasen tog vi ett större direkt ansvar för själva framtagandet av modellerna och förankringen av dessa i företagsgruppen, samt nödvändiga åtgärder för regelefterlevnad av dataskyddlagstiftning.

Resultatet

Projektet levererade enligt plan de tre modellerna som implementerades i gruppens gemensamma kundregister, utbildningsmaterial, en intern intranätsida, flertalet kundbasanalyser och rapporter för de olika företagen i gruppen samt genomförde över 100 workshops och presentationer med olika ledningsgrupper inklusive företagsledningar.

Industribolag –

Bättre utnyttjande av befintligt CRM-system


Problemet

Ett svenskt industribolag noterat på svenska Large Cap-listan med verksamhet globalt hade problem med att få ut full effekt av sitt befintliga CRM-system (B2B). De ville därför göra en djup och objektiv bedömning ifall detta berodde på systemet, deras sätt att arbeta eller bådadera.

Metoden

Moderamen gick in som rådgivare och stöd till den interna projektledaren. Under projektets gång fick kunden upp nyttan av systemet inom Kundservice och Teknisk support genom förändringar av arbetsprocesser och förbättrad uppföljning medan det stod klart att systemet inte uppfyllde kundens krav som stöd för försäljning.

Resultatet

Vi kunde även konstatera att kunden behövde jobba med sin datakvalitet vilket var nödvändigt oavsett systemstödslösning. Detta resultat var ett mycket viktigt beslutsunderlag för kundens fortsatta process att förbättra arbetet med att hantera kundrelationer på ett effektivt och kundvänligt sätt samt som underlag för det fortsatta kravarbetet.


Spelbolag –

Förbättrad kundorientering tvärs produktaffärer

Problemet

Ett spelbolag hade traditionellt varit organiserade efter produkt och kanal, vilket innebar att det fanns en begränsad förståelse för kunders relation till företaget som helhet. Spelbolaget tyckte att de var kundorienterade i sitt arbetssätt och organisation, men detta var enbart sant inom respektive ”silo”.

De hade en bra marknadssegmenteringsmodell för affärsutveckling, men den var tyvärr inte implementerad i kunddatabasen så den kunde användas operativt.

Metoden

Genom att gå in som Interim manager för CRM- och analysavdelningen kunde Moderamens konsult handgripligt leda arbetet med att skapa en bättre kundorientering tvärfunktionellt.

Resultatet

  • En helt ny kundavdelning med ansvar för kundservice, spelansvar, kundanalys samt all direktmarknadsföring till kunderna oavsett produkt och kanal.
  • Operationalisering av marknadssegmenteringen i kunddatabasen.
  • Total omarbetning av strategin för riktad kommunikation samt implementation av ett ny kampanjhanteringssystem.

Dagligvaruhandel –

Strategisk och operativ marknadssegmentering

Problemet

En av de ledande dagligvarukedjorna startade ett stort förändringsarbete med syfte att bli mer kundorienterade och datadrivna i sina beslut rörande varumärkesutveckling, affärsutveckling, sortimentsutveckling, kampanjhantering, osv.

Den relativt nyligen tillträdde marknadsdirektören hade i sin karriär upplevt stor nytta med att ha samsyn inom ett företag avseende marknaden och företagets kunder. Kunden och Moderamen var därför överens om att en tydlig och insiktsfull modell för marknadssegmentering måste vara plattformen för att skapa denna gemensamma bild för att kunna ta snabba, bra beslut.

Metoden

Moderamen anlitades som huvudprojektledare för projektet som arbetade i tre huvudsakliga strömmar:

  • En omfattande marknadsundersökning för att få bättre förståelse för marknaden och olika hushålls attityder, vanor och preferenser avseende livsmedel, matlagning och inköp av livsmedel och dagligvaror.
  • En djupanalys av företagets kundbas (lojalitetsklubben) för att förstå faktiska inköpsbeteenden.
  • Modellutveckling av huvudsakliga marknadssegment.

Resultatet

Projektet levererade en helt ny strategisk och operativ marknadssegmenteringsmodell baserad på djupa insikter om de svenska hushållens attityder, preferenser och drivkrafter i relation till att äta, laga och handla mat.


Moderamen jobbar mest med större bolag som har relativt stora kundbaser, men vi har även hjälpt mindre bolag med exempelvis utbildningsinsatser. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?